Huisregels

ALGEMENE HUISREGELS CINEWORLD B.V.

Cineworld B.V. zal al het mogelijke doen om het bezoek in onze bioscopen naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen.

Daarom dient de bezoeker van deze bioscoop de navolgende regels in acht te nemen:

 

Fatsoens- en gedragsnormen

1A. Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen.

De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

1B. In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels:

De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.

Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen.

Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop stipt en terstond op te volgen.

Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.

 

Toegangsbewijs

2A. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen.

De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de caissière. Tien minuten na aanvang van de voorstelling worden geen toegangsbewijzen meer verkocht.

De bezoeker die beschikt over een toegangsbewijs of kaart welke recht geeft op korting of een speciale aanbieding (bijvoorbeeld 65+ -kaart) is verplicht dit voor aankoop van een toegangsbewijs bij de caissiere te melden.

Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de bioscoopzaal en/of wanneer een daartoe kenbare functionaris van de bioscoop daarom verzoekt.

2B. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Daartoe als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen en te vragen naar legitimatie. Van bezoekers die er jonger uitzien dan 25 jaar wordt de leeftijd doorgaans vastgesteld aan de hand van een legitimatiebewijs. Bezoeker is verplicht deze in dat geval te tonen, anders wordt de toegang geweigerd. 

 

Verboden

3. Het is de bezoeker verboden:

* in de bioscoop te roken; ook het gebruik van elektrische sigaretten is niet toegestaan;

 

* in de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

* (huis)dieren de bioscoop in te brengen;

* eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen;

* naar het oordeel van een functionaris van de bioscoop gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

* om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop bij zich te hebben, of genoemde apparatuur zonder voorafgaande toestemming van een leidinggevend functionaris van de bioscoop te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van de bioscoop zijn bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in de bioscoop in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd;

* een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken.

 

Veiligheid

4. In bijzondere gevallen, waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de bioscoop inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 

Aansprakelijkheid

6. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

 

Aanvullende huis- en gedragsregels

 

Uitgaan 
Uitgaan moet voor iedereen gezellig zijn. Daarom gelden er huis- en gedragsregels, ofwel regels van goed fatsoen.

 

Camera
Op diverse plaatsen in de bioscoop hangen camera s. Als u ons bezoekt, stemt u toe in het maken van opnamen. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen deze opnamen aan derden worden getoond.

 

Ongewenste intimiteiten e.a. 
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

 

Wapens 
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt dit geconstateerd, dan waarschuwen wij de politie.

 

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag 
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang. Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie.

 

Samenscholing
U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt onze bedrijfsleiding een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

 

Agressie 
Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

 

Eigendommen van de bioscoop 
U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor drank en voedselrestanten. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

 

Eigendommen van de bezoeker 
Wie kleding of andere eigendommen kwijtraakt, kan daarvoor niet de bioscoop aansprakelijk stellen.

 

Verloren en gevonden voorwerpen
Als u in de bioscoop een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de bedrijfsleiding af te geven. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

 

 

Opnameapparatuur verboden
Het is niet toegestaan opnameapparatuur voor beeld en/of geluid mee te nemen in de bioscoop en te gebruiken. Indien geconstateerd wordt dat opnameapparatuur gebruikt is in de bioscoop, wordt de beeld/geluidsdrager in beslag genomen en eventueel ook de apparatuur zelf.

 

Overtreding van de huis- en gedragsregels 
Als u een van de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de bedrijfsleiding meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Tevens kan dit toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben.

 

Kijkwijzer 
Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Daartoe als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen en personen beneden deze leeftijdsgrens te weigeren. Bezoeker wordt ook geweigerd wanneer men zich tot 25 jaar op verzoek niet wil of kan legitimeren.

 

Hoofdfilm 
De bezoeker wordt geacht zich voor aanvang van de hoofdfilm in de zaal te bevinden. Na aanvang van de hoofdfilm kan de verdere toegang worden geweigerd.

Directie Cineworld B.V.